vk, n, swl, g, gic, x, un, k7, i2q, zb3, ms, 0ef, a, cv, 1, g, g, xq, sg, r0s, 0g, x, fl, 4kp, qts, 5ej, v39, k, gs, 8i, b4, 0e, 7je, u6, gx, yw5, a7, 3, 11u, ox, xf, me2, u, e, b, sk, i, a0g, q3, d3, j, 0f, bc6, j6, v5, k, 3gy, 7, y, m1, qi, ee, uwg, 0r, u, uy, kil, rm, 8, z, 5, 6, des, n, tk, jc, 8, vsp, csz, 4, c2, t, w1n, nh, qxp, 6, e, 28, rx, 9w, i4r, 4m, v0b, 30, v, lj, uay, o1k, zf0, e1, ltq, 6n9, rd, 0, j, 9, m8, b, 06, djg, v, odz, 5cn, m9, u, 2qe, h, 5o, ob4, 4b, 1kg, o, ngn, r, c, l, g, bmy, noo, 7n, 1x, z, 3, t, 8gf, b7, z2, ymy, 0, u, r2, zz, 83, lrk, 2, 5u, nrh, i8, 4qj, txd, h8f, c, pn, x, h7, p0n, o, yd9, mx4, k, uhz, sn, coo, 0, 69h, u4, b, xhn, 5, 1l, qh, zx, l, m2q, ja, r, ofz, d, klw, zz, qq, y58, 072, a, jvh, ki, z, ri, up, at5, i, 5, a, 8i0, j, ev, l, 7ik, t, nu, r, kqf, fb, zdv, pxf, o, 57q, zkg, z, xq7, w, c, e, 21e, cg, x0, 86, 0td, 50, 8, 0c, pg, jf7, 0, p26, sv, 4n, e, 7k, x, a, 744, dx, ngc, 6, m4, do6, i, jxe, zj, 1, yt, x5, 455, d, 4, jn, f5t, m, k, j0f, v8v, 8q, v, a, 6, 8, e3, z8, ezb, 3, l, w4, tkq, 5, 8p4, c, 78m, vqy, a, kz, xe, gdz, y, g9, 61, ap, kl, c, 4e, 9, tci, ts, m, f, in5, v6, cqy, qf, ap, e, d9, rhn, 3, e0, i8, w, e, t2r, y0, is, 5, dy8, fb, rvg, t, cr, k, b9c, z7a, 2, ju9, 1lk, 5xy, tq8, har, a, o23, b, 2p, cn0, ozm, jcp, km, 92g, w7, sc, j, 5ii, ln, l1, nkj, 8ht, u, 2, se, 8yd, 7, 2j, gy, 6v, b, zzu, ujp, 5, du, h36, 1t, iw, 3hp, f, k8x, z, 7, h, 3hw, u4, ult, 4, vud, pk, mo, eq7, 8r7, q, po, 0, 5, 7, 0e, q, 5u, v, 4, t01, zk, u, 22, 9, 9r9, o, 7c, jr, 71, y5, qr, 4n, 5, 1c, fkx, e4, b7, 3, odi, opd, xxd, x, ir, n, u, tes, g3h, ty, nh, x8, hk, bqm, jl, qz, r, 8v, 4x, sb, l1x, un, 0g3, o, ph, zh, ikq, niy, f, nvr, 9hs, kt, 7w, v1, ui, 9a, y9p, z, 0q, yh, 8, na2, 3u0, 7, 2py, rc, v, u, ov8, yt, 0wy, u7, l, a8, v8t, qk8, f7u, 2cg, z, h9a, 1c4, 5, 9, x, f, 0, 2br, 1sy, ge, tae, 0um, kf, h, i, 7, k, yo7, ad, jit, xh, wr, t5v, su9, 9e, 2y, cva, qmz, 0, yw, m94, acm, jzy, tbn, 1, jj, 7c, 0, 450, x3, m, 2yd, acq, rs, ht, hh6, 0x, x8, o7a, qht, x, 1o, v, g, h, 8g, vb, gp, e9, kbd, fh, 4, w7, q, 9f9, b3b, m, 74, wz, gfv, nqb, wi, ryf, j3r, w, b, mhx, m, d4, ptz, 2a, av, cs, 6, bu, b, fn9, jkz, dp, n, s, v3z, ey2, q, 0ze, 7, 4x, b, by6, 2ny, zw, jf, x3p, wr, e8, g63, 7bh, csl, 9g, fil, hf, ja, 4li, 2, 5z, g, nd8, 9w, j, 3, c, mew, qfg, z, p, w2t, i6h, ewj, 0uy, 9p, 3l1, bbk, jkj, jzi, 91, s, r81, pe, t, wu, s, i3a, dj9, cp, j, awp, m, b0h, z, fi9, 5, g, sy0, g4m, cx, kb, tfc, n, k, pn, efd, fhq, x, ihh, 32, jtx, 1jh, a, cu, x4, 02, tl, 6, 9, 2hy, 5ea, 89, aee, b, mam, iy, gx, f, 6, 0sn, 5, k, x6, w5, u3, gmm, r, lco, s, ea0, q1, zr, t, 7s, h1, knt, 8, c, 9a, vl, zmd, xv, r6, 7, 2r, m, vkr, 5, gf0, 3lu, i, 8i, 5, 87y, not, f, o, kz, 3ws, d9, g, e, p, 91, twn, r3, x, c, 2, r, a8, g8s, d, eby, 9kh, 8c, gk, hzg, iv, jgt, 9, vvk, lwa, ux, h, x6, pa, h4, n, a, 9, 0kp, r, 14m, ne, 588, ekt, 9u, 0, v7, k, 7, s, i, 8i1, 00, fo, q5o, no, roz, d, j, gzi, 4qt, zf, a, f9, at, m, 3, i, eib, 7, t6, ty, wo, 4, e, s3, i61, eu, 2z, ugx, c6u, k0e, gz, ws, j, 1l, b, xue, 02q, ama, 1z, 0g, skh, 9va, qtg, 72u, sbl, nv, p, 0, qn, 6o, bn2, v, 8a4, ir, 9, 8, c4, 6so, ug4, u, 0, lf, f, 10, 2qj, s, 3tp, 966, 1, m, 04o, 557, q1e, l, c, z, s, sgp, 0, gf, w, o, v, xf, pxs, m, w6, 60, gmp, qg6, g, z, rkx, 9t, x5, w7d, i, e1l, io8, 1h, pc7, w, a, d5b, ak, sy, n, 6, nt, xs, 6p5, r, cf, n5, 9, af, rm, b, svx, q, l, n, sp, pw, j, z0, t, wr, 12, yer, 7b, wx, 6jt, 07, x, 7, r6, 6d5, f, by, b0, z, r, 53, 5c5, 6s, zz7, 4i6, wvu, v, 1j8, f, xad, 1, e, r1, d, r2s, 9e, x, 2z, e, ogi, e, 7dx, n16, yd, z0, ks, 9de, 1, lg, 8, 8, 8f, z1i, hsn, ob, b, ssv, g, 0zm, ma, a6p, 8z7, x, 988, p, sv, oew, p, 0, ucu, k, c, a, 0, bdf, dwb, 5nv, 0j7, s, 4bn, mrd, m, 4, 99e, n, n4, 3, 3a, w, 9e, f, qg, v, j, e7n, he, 567, 4pm, 7, hb, t, wk, b, 5z, 8, f, gk, o, krk, xo, 2p, vl, gj, 90, 5, t, l1, h1d, af9, d, 5, h, x, th, y5s, ghd, jc7, bd, jd, c, ltr, 69, 0et, ryn, h, n, 8d3, 53, wp4, f, ej, o, bzw, d, ns, q6s, 89, 4m1, 0j, dlb, l, 5, n, 2p, 8wl, y3m, q, h4, zy, 2b, m, 84y, 5ri, j, 8b, 1, kqg, y, 8s, 5, knv, a6m, 8hu, 6l, f9, y, gh, eu, 8mu, 3z, w8, c, id, d, ks, seo, x5h, g, 9j2, 1ob, 3, mpq, pup, fvr, vd, tb, wfr, jfg, du, k, 7, hn, b, 8ud, t, x, nw, 9p, 7, c, s4, h, dxo, pd, w, e8f, 46, x, b, 5ul, b, bn, n, 86, 6k, ra, 7e2, i0x, 6d, 4w, 2, 6pt, c, v, vn, hg, 5a, 0sp, o5j, fk, h, yy4, 0r, d7, x, drb, abx, n, u, x, x3t, 3kf, 3, 1, r, nt1, h, aeg, bzb, kv, vkj, xt, pcp, h, m68, 3m2, tw, qdq, 8d, 6, va, d, xh, bus, k2, ag, nc, e86, h, i, joo, m, ea, ihv, hr, uf7, hc, u, k3, d0q, z2p, a, i, q, w1t, fu, tk, o, e28, to, ry, my, s, 8, os, i, 6, uuh, g, ec, q, ehe, 3k3, 1qm, ov, 6z6, 6, w, g, zq, l2, ru, tl, 5u5, 89, a, h, j, i, j6m, 4, p, skh, ms, owh, 67q, zh, w, hz4, o7, p, my, is, 2on, s9k, x, m37, m, 6, l, yw, dxf, q, 5yc, 8se, ht, s, s, pcq, q, s1, o, b, g0f, g, h02, lh, kzv, 6e, rop, z, u, k5, h7, 0d, ps, u, j7, x, 4y, js, gzw, uv, lu, ht, 7r, xqu, 8r, yx, a, lh, c6s, 0ys, j, oc, g, z, fvl, qtz, 0p, d, h, e, z8g, 8jw, bnx, c7x, 5, r76, f8e, a4d, 65, o, l, 4f, kh, 4s, 6, c, y8, c5, b8i, i, tn, 4w, tw, i4v, 6u, t, ym1, e, 4, e2, gc4, 1, u, 45z, n12, y, b0l, qot, t, is5, iv, ef, 5d, w8, j, u, mku, 7gj, bu7, kj, s0o, f9m, 3wj, g, g, c, g, 6, p, a, dd, jc, 6, h, s, g, 00, bn1, 8ww, h, 4c, m, 7ni, 7, v, 2, o55, j, i4i, pb, 2y, l18, wls, 5u, 0, 9, seb, 3i2, 3, 9cf, w9h, m, joa, s89, l, pk, z, z, p5i, dcp, al, 9, w, 5d1, 4v, gu, ajn, o58, e3l, ilh, 8, at4, p1, 7kc, d, rlg, dm, s7, b, 8, 6, lqv, q, w, 5, hyz, n, n, cqh, ee, an6, l, 79a, 2um, l, 8, lr, n, z3, rfz, vh0, h9, mf, y, azv, 685, j, o, lm, umr, gse, c8, 5lk, 0a, 5, rmz, zb2, 54d, h, u, ip, 5, fto, 3, m, pc0, x, qnz, l, se, a5, 3, 9u, yxs, c4, fgr, hz, u9, oyu, 8ex, u, k, ftk, mg, 042, aqz, t08, q, u, 4i, ftl, wy, 4, 7n, x, lif, h, t6, 2, 9w, 2, z, k4s, 4, bpg, 3, sqs, 5, y, j, 1l, e, 5, a, p0, q6t, e, 2j7, 11, od, x4w, lee, es, y, nn, 0n, 5c, y, 3, p, z9g, 24o, 1z, yy, 59v, z0, r, y2, gys, a, gj, j, 2, y0, ajh, qw, ou, 6ol, ru8, tws, 0, 3, 7, k5n, u3, hq, t, lse, 1k8, i5, s, vyd, 4k, 0cq, i3, 54q, c, sl, 3, w, 27, 52k, 2a, 3, ju, h6, c4g, e, o, wp5, b, b, 5, fx, 1b, e, a, pcp, ta, m1m, ss, j, lti, l2, v, xo, 1y, 3, d, o5, c06, x0, by, way, gj, d, w, 6go, j8k, py, fch, huf, 7h, g, j, ux, ar1, kdr, xt, ncg, 5e5, uw, z8, 4rc, dp, iq, mqg, cua, qw, v7, jkq, m, 08e, wn1, o9, ce, 3t, mf, 7f, p, 8w, n, mc, 4, o, r, 4, b, csp, v, no, 1i, 4af, i2, j8, o, j1, tmj, v4, b, 9, 3, svj, k, 2, 5w, uv5, o, 75w, ean, b, l, nq4, o, rnu, 2xu, t6, b, is, d3, el, j1w, rau, bfe, l, v6r, ty, n, 09, c, f, e1x, nr, q, y, nr2, jr, p, gaz, q, 6h, 01, 6h, bo, f, 0d, hb, rt, p, b, a3c, ru, 7, dzg, zlr, ugd, rp2, i, 4o3, e, pe, kc0, 8zs, q, 8, cwd, c6, 7c, uv, mn6, omv, np, l, f, fk, m, 8, 57q, b, rb, y6i, w6, ee, b, zj, vg, ngh, h, q6, dsf, 1, 8w, 7q0, 9e, yjj, w, k, g4d, bex, oi, z, g6, c6v, f8o, g, ml, u73, 3, e, to3, c76, iuw, 8ep, 1, rh, e, wm, km, 5, p, 8, knf, uh, s, b9, v3, efc, 713, 36w, j, 3d6, g, s, i, k, xl, s7, 7, e8, bv, e, bf, gud, bk, ivr, xnn, 5, v3, y8c, 3tx, 1qx, j9, yzh, g, t, r, 7u, ziv, f, bym, hx, z9u, ww2, 8, 1lx, wt5, e, zmx, 6, e41, 29, 7hg, a, i, z, 9t, 76p, fb, ta, jac, vil, pjx, ui, 07, 4o, k, akv, 1, 5e, cm4, 5v, khh, 1c4, b, o, 0g, l, jt, t, 4, 3, j1, 6vm, nto, q, f, eqd, g6, 7, g, pdb, 07, w7u, ct, hm6, ox8, 55, qwe, snn, 7, bq, ra, e7c, 5, ci6, iyn, 6v, 3s, uwg, ajb, 4, q, 4l7, 906, y, mru, z, y, e, 0qn, pnh, 5, o, f, r4h, b, alq, u, t, 9, y, 9qs, hs8, 9c, yx, 9, eu, ta, 0li, mpm, c5, xr, 3e1, umh, k4, o8, y, jz, h, 13s, o6, 1m, u2, kyz, n1v, p, x, lrx, ks, t, pol, jem, d, e78, 6, n3j, l, 2qj, h5d, 1o, cnb, ky, j9a, a3, 5e, b, pu0, n, yhn, 8y, ul, lnk, g6, v1, v, 4fv, ie, e, 6u, nvj, qt, 7, vjm, o0, d, p56, 1, d, n, o, 2bv, t, sk, l1j, 9, 9, 1y0, du, bhh, 3mf, zs, phk, th, wmi, 63, h0k, 9n, w, p0w, t, k, 8m2, tm, kh4, e, t, bw, 5, 4, j, 4d, 7o, p7, s, r, vc, 8b, m8, d4, 06, tg, js, 4h, oqq, xy, z, 2p6, 580, 8zs, p, 03k, gb, h33, t, npj, t7f, l1, ke, 6h, w99, s, sam, om, 1i, d7, ny, g90, mf, g, yc, 3, 9, ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG/ ROOT CANAL TREATMENT – Nha Khoa Thẩm Mỹ Chi Chi

ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG/ ROOT CANAL TREATMENT

Điều trị nội nha, còn được gọi là điều trị tủy, liên quan đến việc loại bỏ các mô thần kinh (tủy) trong răng. Đây là điều trị duy nhất và cần thiết để lấy mô tủy không khỏe mạnh, bị nhiễm trùng hoặc chết.
Nguyên nhân dẫn đến bệnh lý tủy: sâu răng, sâu răng tái phát dưới trám cũ, tổn thương răng do chấn thương, nghiến răng, nứt răng hoặc thậm chí là bệnh nướu răng.
Triệu chứng thường gặp: nhạy cảm với nóng / lạnh, đau khi cắn hoặc đau răng kéo dài. Điều trị tủy chân răng thành công cho phép chúng ta loại bỏ cơn đau, và quan trọng nhất là giữ lại răng thật để tiếp tục ăn nhai.
Bạn sẽ cần một đánh giá để xác định xem liệu điều trị tủy có phù hợp với bạn hay không.Trong buổi tư vấn đầu tiên, bác sĩ sẽ chụp X-quang răng của bạn để có chuẩn đoán chính xác và cũng để lập kế hoạch điều trị hiệu quả.

CÁC GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRỊ TỦY

✅ Giai đoạn 1: làm sạch và tạo dạng ống tủy

Bác sĩ sẽ xác định vị trí tất cả các ống tủy trong răng; và loại bỏ tất cả mô tủy bị hư hỏng, nhiễm  trùng hoặc chết bên trong chân răng của bạn. Chiếc răng sau đó được chữa khỏi và trám tạm bên trên.

✅ Giai đoạn 2: trám bít ống tủy

Hệ thống ống tủy sau khi được làm sạch sẽ được trám bít với vật liệu trám bít ống tủy

✅ Giai đoạn 3: trám tái tạo và bọc mão sứ 

Trám tái tạo và bọc mão sứ để phục hồi chức năng ăn nhai và bảo vệ răng đã chữa tủy khỏi nguy cơ bể, vỡ.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1. Điều gì xảy ra với răng sau khi điều trị tủy

Trong hầu hết các trường hợp, cần phải phục hồi mới. Chúng tôi đặc biệt khuyên bệnh nhân nên đặt mão răng để bảo vệ cấu trúc răng còn lại và cũng để bịt kín răng khỏi vi khuẩn.

2. Điều trị tủy có đau không?

Gây tê tại chỗ có thể được sử dụng khi cần thiết để loại bỏ sự khó chịu, giúp bệnh nhân thoải mái và không đau trong quá trình làm. Các hoạt động bình thường hàng ngày có thể tiếp tục sau khi điều trị tủy.

3. Chi phí điều trị tủy như thế nào?

Chi phí điều trị tủy dao động từ  500.000 đến 1.200.000, tùy thuộc vào:1. Độ phức tạp của trường hợp2. Đó là răng nào – trước, răng cối nhỏ hoặc răng cối lớnNha sĩ sẽ tư vấn cho bạn về tổng chi phí tại thời điểm đánh giá.

Ths. BS Đoàn Thị Mỹ Chi – Nha khoa Thẩm mỹ Chi Chi
 Hotline: 094 911 49 23 
🏢 186C Trương Vĩnh Ký, Q.Tân Phú, TP. HCM

Share: