Giờ làm việc

Monday
8.00am - 8.00pm
Lunch: 12.00pm - 2.00pm
3 h. 34 min.
to closing
Tuesday
8.00am - 8.00pm
Lunch: 12.00pm - 2.00pm
3 h. 34 min.
to closing
Wednesday
8.00am - 8.00pm
Lunch: 12.00pm - 2.00pm
3 h. 34 min.
to closing
Thursday
8.00am - 8.00pm
Lunch: 12.00pm - 2.00pm
3 h. 34 min.
to closing
Friday
8.00am - 8.00pm
Lunch: 12.00pm - 2.00pm
3 h. 34 min.
to closing
Saturday
8.00am - 8.00pm
Lunch: 12.00pm - 2.00pm
3 h. 34 min.
to closing
Sunday
8.00am - 12.00pm
Lunch: 12.00pm - 2.00pm
19 h. 34 min.
to closing