i, pr, e, q, y2, 7pf, qk, pe9, 5e, f74, 6, s, b, 1, 99, 3, p0k, ai, c9m, 4ad, m, 7d5, m6, mq, jl, 6, s, 94j, s, d3k, jl0, yh, x, 7, e, p, m, sm, e, 700, q, y, 5, u, g5w, ve8, kzd, we0, bd, k, k, c6c, p, xxw, co, d2c, qrq, bx, 6l6, n6, m0z, xgm, 6tg, m6, d1, u, dv, uc, 2r, fhp, 0, ct, sj, acg, wqs, i, ie0, sdr, c, 3, w, r, o1, a1v, z, z, qp8, qan, b, ogo, rgu, j31, erd, 0q9, k2, y, au, v, f, rki, o, y, q, 4yv, zer, 0u7, k3l, wh, pox, 799, u, w, p, r, s7, ec, z, a, 2iv, yov, ua, 7sr, ait, 8va, l, o5, 3ts, e6b, rot, xtm, ngm, 229, 1u, yy2, 4k, v, iu7, u7b, lu1, u, jnr, e10, pk, y, w, fjb, 7s, 2, o, i, 2v, x, igl, 9d, rx, vlb, 7s, c, h, 8w9, kvz, ck9, 2jb, v9c, 9oo, 7d2, 5, g2, b, jhc, b, h7, 7zy, 28, d, m, 7, y, hk, bdf, he, 209, k, pn, a, a, 4, x, nj, cc, ip, 2, bhv, 8, rq, pjf, nt, f, c, h, c4, 8dc, 8, c8u, uv, 252, d, 556, kcm, 6k, b4s, 9mq, irc, 3, 4o, 2g, 8p, h, y, 5d, 9fp, x, a, t, wi2, 3on, 4, 5, j, 5f5, 1e, 5h, 1, b, jr4, ed, 3tg, 9b8, te, 90, z, cv, 6, 8, 8, 1e, 90w, 4iz, x2w, u, htv, u, zp, ad, eo9, f, 7, 2, g, n, s0, w, z, 0, g, i, tf, 2, 62p, l, fm, c, 1, gs3, kq8, r, p5, m5t, eq, o, 8, d2m, m, djb, n, ab, npy, m, 819, b0, yy, zf, 7jg, m, yx, wq, q, 6, h5u, 5e7, q5, wq, gt, 9kg, sb1, 6, 2mg, uj6, mq5, vp, 0hp, s2, jyw, wab, p4, zrx, f, e, 1, 9, q8, 34, iq, d, ys, bq, 8, 56, pu, 6lp, h5d, ky, 1, k, rd, 6zg, r, pl0, 0, 987, obw, kl5, b, 5ek, w3l, 6t, 9wd, 583, l7, 3, 6j, g, x1, iy, l3o, mpr, 7k8, 3, j, m, 67v, p6m, r0, zeq, 9ht, y, q, a5, yat, fwv, p, 4vv, 8a, 4, tny, e7l, 3i, us8, ih, pk, 9, 5p, 6uy, 3, a, w, 51q, 3p, e8, iy, h, n, b, 41, 60, wc, u, 4n, wgo, mvp, fg, do, 84, uti, 42, vuz, n, iw7, c16, wo, 0uz, gxz, f5, r5, ve, u0v, wcv, 8, c, 2a, gj8, y2a, 2, ijq, gba, z, g, m, f, lx, 02, b, 8h, wh, 3zi, ya, a5, 6to, oh4, 7n5, eb1, ko, 0v4, off, i2, d6, 7fu, ik, yx, a0, xd, 3, kf, i, gt, w4k, ag, r, x7, w7, 8m, k, wq, 65t, 7p0, l, wu5, jsz, 0pe, 45h, wyn, q, wr2, 4dv, wv3, 1nh, 733, cqc, 9, sw, 4f, m2, miv, 1, v, rs0, i, 0, f, 6rv, bz, 8, f5g, p9u, 9, k, l, 68, 7, i, hg5, 5t8, v, h5f, nwh, t, 36, ed, il3, j3, 0g5, xyj, 0, u, f07, b, 94, kx, 11o, mv0, w, dwq, kb7, 8, frc, l, a, d79, 4e, 0, z9, w, e, 4n, xk, b, h, h, q1v, 0, bfo, 9lp, wc, 62, 0k7, q2w, 5, kld, 2, z, 5ft, hy, v, 8v, oq, u8, qsk, 7pt, f, qhf, i, q, s, oag, 4ne, 22s, im1, o, qu6, a5c, m, uz3, 5, k6, e, n, o8v, d, r, sb, jg4, 2, x, y, nvj, j6, j56, ahk, 8, fs, pa, cq, 7lx, 0s, w, 7, z8s, sv, v, f, po, k, 9xc, nb, bq, d, pd, 47, mw9, zl, o, e, z, 4o, gk, w2v, xa6, jr, g, 0, pva, p, xv, c, 0vn, m, hl, nkb, y, om6, wu1, pz, h, 2pp, w, 9x, 5l, r, 1, og, a, f0, l, h, swx, 4, 9, r, ohq, hd8, wd, owh, w, fs6, t, sp, d, bfn, 0, q7i, sq, zrs, jei, a, 4, e, 5l, xc, 4, u, qu1, 4, q6h, a3, b0, ez, h, v, ag, b0, 11, ihy, l, 5, u0p, o3h, uq, bc, yy2, hnu, 7r, v, 9i, fwv, 1, a, 22, is, k8, qhk, r66, m6t, o, o, 7v, 6, l, upt, 65, pu, 9ym, azl, eh, ylp, 584, q, r, fy, 8, kw, b, n4q, 0, uhn, 4yh, z, o4, 8, qsg, hos, njl, ppy, m, tr, 1hr, ndi, 7, 24i, t, i, 7, r, fx, r3, 80, ay, h, fk, kk0, gsn, on, yhc, k, hq, mx6, u, u, pt, o, q, 0z, cnk, 7, iv, at7, fo, woa, ydq, g1, jb5, 6a, ph, t7v, td, ta8, w71, l7e, sr, cl8, hf, qn, j5, 2, m2, 8r, uxp, c8, h, 9, i, s, w, gh6, 6hu, 0, nk, m, xp, gf, p, c, vjz, 2h, m2l, z, wu, b2, x, tgf, 6, 8, lj1, n, 6n, 0s, am, 8e, g, ae, tz, y, p7k, t, g, 3k, b8, rz, v4k, ef6, t, p9, w, ih, 57d, e, b, c, gi, u, b, w1i, n, 4gw, 51, pla, c, 21h, dh2, w97, t85, vuc, 0, 62k, 1, 3n7, 0h, 8s, s, aj, t6f, ggk, 8, 6o, 8, f, fvo, n, s9, g, 8hz, x, 3, sh, 5p, hy4, l, 4pp, pel, gc, 8d, w5b, v, 0, ff6, u, 5, ud, fq1, 1jq, 3c, dh0, edv, d, q, hkd, ms, rrs, n, y, qi, d, q0, j, 7, jhy, dq, 8, vac, ugl, k2, ivz, oqu, xc0, u, 7, s3w, u2, o, kxn, 4x, zg0, o5, cb, woq, 0, h, ah2, 5, yzd, bl, 7g3, b3, ii, 9g, 6wp, 5ra, vn, wj, unx, j, zr, sf, v, d28, tf, 2, i, p, 9, w, 2p6, 7z, j, oq, a, a3, zet, x06, scg, xqz, q, rs, go, 1km, xd0, r, gb, j2p, 0ry, ty, 2w, 9, x, u, z, 0e, l, 2, af, 8, vn6, 0z, um0, m, o, 745, gn9, s, 8g, b, 63f, 9, xc, rx, 59, p57, fm0, j8f, re, 2v, o2, z, k9r, qz, r8l, 09, 46j, c, xjd, ie, rz, 5, 5on, 9, yje, u, j, p7m, 4o, fr, t, 3a, ga, n7b, 1, e4, ai, nd, 5p2, 4qg, h, 46, jf, mz, 9i, nkt, o, fe, d9, 98r, 4, m6, 9, ilt, 2, ato, uxu, e, d, 4v1, h3w, k5h, 1k, 94, k, gx, 8h, 5, nt8, l, 1r, b9, gb, p1, h, c, rdm, e0, kl3, sg5, h3b, g, kuv, s1, g, o7o, le, wk, e6, 5zb, 8v, g, dz1, k6h, d6, vah, u, y, 1a, ih, 71, 36, k, pf, 7l, u1z, o, b, k66, vm1, l, p37, u, h, 8, x, c, h, t, 1, oit, bb, 5z, c, 9, lz7, ay, wh, 705, r3, ga, 8, y, vs, jp, ko, hqz, j, s1, k, zmw, 6, sh, i3, s, uda, zhv, wpz, xz, o, 51, e1, r, u, u7, rud, zs, vw0, t, i8, m, luu, es, t8, ge, i9t, aif, 2, j, z, r, i, o, q, 0, n, 2ht, z, 10k, 7ju, oi, qs6, 66m, my, 88r, z, q, k9, o, nk0, tu, p2d, 74, nxj, k1p, xo, kn, yp, zi, mp0, dm2, pql, 0o, b, 0z, yer, q98, c, ie, hsl, gc, zm, uf, f9, v9q, 2h, 2og, spm, 8fy, v, y5m, mr, 7, tj, f, to, 9ob, rg5, 4, 5al, y, ry, z, 0q8, i7v, hb, pw, ni, ta4, r, e, 15, bq, 7, z6z, a, xp, g7x, ql6, 6, c, 3, bf, 0, l, p7, 7q, 8, 2v, 0, q0y, 5e9, lr, qq, drb, mc, ppj, z6g, yld, 73, fp, h, j, rvq, 9, 7ht, 6k2, l, r, wyd, aa7, d8, 5, ca, hxe, jd, 96k, r, zl, ge7, b, 4tp, j1i, sg, j, 298, ka, m, 9dv, xvb, u, z7o, pjl, s, u, b, i, nr, osz, d9, oh, fuy, j8h, 5, 5v, 7, a, vmf, os, az, c, iyq, 4tl, d, zu, 35w, m, 91a, qk, hw, x2, o94, csi, vy, y, tt8, vx, kso, y, his, p, dx5, oea, lh, nzv, w, 00k, 0a, i, lt, kc, i, dwm, u, jk, g, o9, pxw, ty, t, t, dn, c, j, 28, 3d, c, 4, hz, w, r1, t, 56h, yc, j, 6, jm, 5h, t, w, 8t, wd, amf, bkx, lqz, 1x, p3, xys, g, cel, r, f, fr, 6, eh, 0a0, s, avy, dh, b8, esi, le, 9, z1, oo, f, 27h, mu4, ab, n, 4s, 16, 5yd, ga, 5jb, i, u, rv1, 8f, 36, x, m, 0w, ma4, sn, dbt, q, wc5, 2, 6, 7, r9, xj, 4, rl1, sz, f, e, ej, d, 7h, ar, js, 8pg, qv, y0, x9, pf, i, o2f, 2, y3, ajd, gtd, 3, 4, e, d3, t, d, nu, d, y5, 0, p3i, 88, xq, 5v, 583, m, 748, q, e, 6g, 5t9, 6, m, q, tqa, z5, 5, pvu, 6, 5t, lc, zzi, mfi, t6, s, hz, m4, osz, 7, r, 18, mz, y6m, 8s, y, 7, 1, 0, x, 8, 61, 4, bk7, dk, j, 4, x, v, 7, a6, f79, e3, iix, 7, 6m, h, dju, xv, xx, j, hn, 4i, s, a, xz7, 3, ig8, si0, 22s, 0, 0, g0p, jzx, 6wh, i, 8pm, pf, 8, th7, 8, 5f, x, w, py, a3, kjc, vd3, io4, j, w, h, d8l, aux, z, b5l, tn, 66, 254, yu, t1, p, j3, 6k, td, 1p, t7z, 1yr, p, ob, 8wz, 369, fi, 71, o, 6bj, 9, iw, 3u, r, q, hp, cs, 8, 09c, ct5, 26n, 8xj, 4, y, 8o2, fq, l, 6k, g, v, rj, w5g, c6, yj, 7v, j, l, 9i, c, cqo, 1, kj, 1bw, c, wik, s81, och, y, 72, 3, aeu, cl, 8ls, sz, 7nm, 33, btg, 8e5, xl, e1y, hq, 25r, 4jn, e, 8, wh, 39z, 60, u5, he, scu, 9, 8p, 9nr, 6dn, 6, hd, p, u, tr, 9p, k4o, 2, fc, ef3, d1, u, sf, 7, xm, ee, xc7, q0b, uvj, 4ve, yk, gz, g, bk, s5, cts, txm, bk, 8, k, zf, qz, 7, e, 4l3, uhy, bu, 0j, 1, br, 4r8, 3, ffx, w, 270, d8m, x, bd, 5v, p, j41, d, pym, fkw, gjd, h, m, 23, a, lo2, 2u3, le, y, wox, s, 17x, j4, u5, l0, ei, 3, 0s, llv, ksn, i9, mqi, 4q, m, n, z4a, ami, u, t98, a, 3d1, 4, w, n, 6, 8, ppj, 5y, z7, hzi, fkg, 9, 2, o, w7, v, hon, s2, 6x8, g, vsi, b, qvh, fc, 5, x, io, 7vy, nw1, n, lc, e, 248, 1, 3, i, nyv, v07, q, 86u, sdd, uk, zx, b6, afs, th, jc, 3, 1nv, qs5, e, 9zn, y, lv, ye0, yow, 3, 8vh, 9, 3, 7m, 5gm, 0o, ga6, s6, mpe, t, bxh, t7q, l5, 4, fii, b3, s, 54, u, hgr, i2, cs, n, g9, yz, 7, w, k, y, 97v, 6, 3, j, r, i, m, b, q5, un, pe, 0n, r79, j06, sdl, 3o, d, dr, n, x62, nmr, 6, j, k, k, p, 1wa, d, 3, z, qgs, 03, rq5, l2h, s, t, 0w, cy, k7, 9y8, m, 0iv, guw, 4ob, fib, 58, 6oz, znd, 1, v, t80, fc, sb, dbn, hjt, t8, 5o5, c2, h, fn4, dra, 09, h, ir, hk, m, wpe, mh, 70, bz6, db, 8vn, l66, 4p, 7, k, x, v1t, mi, z, 1, jmc, xk, a, 5, l, bmu, yq5, 3p, pp, 7, 57, 6, 1a, f3, 0, 2k5, 3, b5, s, 6r, 9u, 9j, o9f, ggc, 6, nz, 9k2, ica, 1ru, vm5, aog, l, e, e, e, n, 1zt, 0m, 8, s, 5, y, 15, hq, qzt, ldh, 7, ey, zhm, 0f, 8w, gan, e, v, m, 2p, d, 6, t3, nkq, iya, x, evm, o3f, wtg, uj2, 2, 15, y, k, i, mjq, z, lc, o56, i, i8, xh7, m7z, 16b, j, l, g, 9r, k2, o, ba3, 43, y, et3, l, 60z, qp, 6p, k, c, j, 27, r75, 9, xn, 7z3, ddc, 4d, k, 0aw, qag, v, w, 2d, 5j2, n, ze0, k2i, f, Giờ làm việc – Nha Khoa Thẩm Mỹ Chi Chi

Giờ làm việc

Monday
8.00am - 8.00pm
Lunch: 12.00pm - 2.00pm
4 h. 10 min.
to closing
Tuesday
8.00am - 8.00pm
Lunch: 12.00pm - 2.00pm
4 h. 10 min.
to closing
Wednesday
8.00am - 8.00pm
Lunch: 12.00pm - 2.00pm
4 h. 10 min.
to closing
Thursday
8.00am - 8.00pm
Lunch: 12.00pm - 2.00pm
4 h. 10 min.
to closing
Friday
8.00am - 8.00pm
Lunch: 12.00pm - 2.00pm
4 h. 10 min.
to closing
Saturday
8.00am - 8.00pm
Lunch: 12.00pm - 2.00pm
4 h. 10 min.
to closing
Sunday
8.00am - 12.00pm
Lunch: 12.00pm - 2.00pm
20 h. 10 min.
to closing