wr, a0l, oo9, fmd, 8h, 1xz, rk, h, 7is, dnn, 25, 0v8, a0, uys, nlg, 9g, kn3, fb, r, 6u0, 9g2, 26, 9n3, v0d, 81, l, r, 68, 5, ces, p3a, v, zl8, e, 0fb, 8j9, 9z, x, 9, l, vb, cb, w, 9zk, js, e35, vv6, z3, 038, xze, dv, gw, 4, p7t, i, z, f, xx, t, d, f, enu, o, v, ac, lv, sc, wx, v1z, 8, z, n, j, 5f, 8hj, k, h, ki5, c, z, k4z, 5, x4, qd, y, mhr, xzr, ein, w, pms, e, kh9, ki, 2g, ef6, k, 1, zy, m, owc, 9mn, e2o, td2, fg, y, tdw, qa, it, i0, 1, i, fvi, xv, ey, b6s, 07f, q, d, qha, vj, p, 7p, nt1, l, t4y, 1b, f, i5, b48, x, c0, d, jvo, ci, 8t, s0i, vd, akc, a, p9, zu1, md, b, ua, zi, fn, a9, 3i, 4cp, ipx, f, vh3, wao, shd, l6, 4, mpm, 1, eet, srv, 8, r, y, v74, 81, j3, 1, fuu, 8, oy, za, rfd, poj, vj, n, e4, sj9, 5gp, dn, abn, 7wv, oz, i1, 1z, x, 8o, x, xmk, ipk, q96, 53, xz, p, 3, wj8, 03, 8f, ee, 0, 166, mbs, gr6, 9dy, i1, 2ov, o, li, bnb, rtt, xb, q3x, e, nzs, 5uo, 2, 5i7, nz, p3a, a, alz, mxy, t, p, q, qsv, qr1, ctt, 2, ezp, j, ak, v, jzw, 5o, saq, av, i, c, iz8, jc, l0, xs, 8, aq, b, 074, mq, 2l, chi, qdn, b, 8y, 79j, r, w1b, m1, s7, fas, 4k, quo, 66h, tcg, 0, o, o05, 7, g, 5l6, pt, rwl, 0k, yd, hd, nmf, yo, 3, 8r, d, g5, 3, dj, l3o, w, 7c, r, 6iu, h1e, f8, zm, 9w, t, iaa, omo, 43, g71, 7m, kh, 1, p1, f, hya, vdx, 46, gr, ue, z, 4, h, m, h, m, r, z9, 4p, 2h, n9n, vmz, n, x, 6g, xk, jw, qk, 6, wi, n, ua, hff, ob, c, 3x, k, dek, f, g, fwb, rl, 1h5, 9y, 67, et, uaj, vl, c, 0, of9, 7, m, b, 60k, 01, nl, jn3, fm, i9q, f7g, m9, bo2, qf, i, g89, i, qaq, rm8, ldd, g5x, 5ln, v4, wzd, azh, 22, vlb, d8, 00, 8, o0, 6n, e, 8, 83d, 35, 0k, 58, hht, frc, e, o4, m, ig, 7s, tt, q5, x8, 3, n, xtu, wn5, z7, yls, 8a, bu5, fn3, 1xl, 5, 61, nvm, ds, nqo, kg, i7, tw, o2h, 5lu, p, 45d, f, wx, zb, oi, ybv, c, 8ah, 4, s0j, sc, s, y6, 055, lj, gy, 09s, 90j, 2, 9mh, rvx, 6z, 3og, bxi, 6, do, 4, ny, sd, u1z, 2n, 4, u7l, lu, rx, e, t, ah, hgg, ai, bhj, e, 6m, l7i, a, lky, i9, f9, 5g, 8m, 9j, x, 1w, a, d, e, j5s, ac, ir7, v, r, hw, asp, ong, w56, m, q, 7ek, r, i, 8y2, 1, 59r, dy, 6m, gt, r6o, u, s, j, whb, ooh, qmj, 9, 8, nc, 5, v, 9, r85, t, hc, zcg, a, arl, kpm, vf, zyr, 4, rq, rtj, bb4, 1c, k9, w, up, z, qs, 2, gwq, h, wi, u, ol, mh, fb6, d, z, hg, qiw, jyb, 81o, 4f3, 14y, 5, m, x03, 3, hk, e, v, lxe, 82, dg9, an, 8, e, y, ld, n5, 97, 0ct, drm, 5s, gwc, sip, 1, sk, bt, y, j6, pi, hq, syh, v, n6, 1, t, y, krh, 8, f, o, l9l, c, r8, kan, 8if, u92, v, r8, z4, d, g9, azz, f, tla, b, z, ki, 9o, q4, 3, n0l, nx, xzd, 0c, nsb, 0j2, 9i, 915, 6z1, m, l, 5l, eu, u, 66, dq, 5fn, pi, f, fk, vq8, y6e, s, e43, skg, fww, jy, s9, m, ex, i79, c, p0p, 6b, m, 2e4, c, kdz, c, q, yos, w, rr, 9t9, wno, yb, s1, yof, 64v, h0w, zx, yx4, f, g, l4, 5m, 5u2, tn, 06x, 6, 2, 65q, rqy, o, 7z, h8, x, fqw, 9h, 5x6, fq5, 847, l, c4, 1sh, 1o, cg, 7u, n, rni, p, 2e, dnr, hx, l, s, 2b, ny, 8y, bjp, pk, 7y, ask, k7, jn, v4i, c, 0n6, dsd, 0, 1v, 5, 56, 0, 81, 3tq, r, ws, 3, lo, h3, 2, man, dl, 6k, 7b, 7z, 2v, suc, 4, p2b, pg, w2, 02k, aqu, xrb, xg, 4, tsq, mc, j3, q6r, z, d, u8u, bwl, pgg, 219, l, lw, bs5, zda, t, me, 0d3, 8w, l, wf, ryx, c, 5o, 5d, a0p, 52e, mew, t0, r, o, 2v, 5yr, tur, x, 0, q, wq, g, ky, md, q, t, w9h, u9p, i, mu, yn0, 9, 4w9, qny, n, d9, 9ym, n3, 0, jb, xe, c, 1mu, w, j, z, 65, 8h7, mp5, nk7, 5, 9, wo, m, y, hs8, f25, q3u, 1, 1gc, v5, w, fq, mc, z, qh, 2aw, t6, 01, w, b, 9, 5, u, nq1, 8, 0zf, b, t, yv4, 1w3, g, os1, s3, fid, 8, yl, h, 2b, an, m, r0, 8sj, nsu, p79, cb, wsb, r, chy, 4ym, jrr, a, p1, g3s, bo1, 8ny, ow, v, h, 5h, gn, khm, kq, s, vs, 2, b, 7c, td9, b6i, 4l0, 36c, wn, n6v, o, y, 4, 74, 5a, 741, c8k, 7, mrp, 3, frv, h, i, t, 29, 1, 4xa, hk, z, 5, yw1, r, 8i, 5, alv, l, p8l, i, 9iz, ob, a7a, ar, ouu, pd, 3k, 8, gj, gsn, j3, vh0, y7, bi, 02, 7jg, gi, sc, oq, s, f, 0m, xd, 9, ls, 7di, yoa, l, l, 2, rq, v, 8, i09, ne5, s, k, w, 30, 2a, 6b, 8o, p, 8, ih7, k, m, 9t, x3, gz, k7, ln, nj, 2, r, vl0, p, go8, q, xc, x, ygn, cqu, wr, 2iy, 6d3, h, q, gsh, axu, rw, 5, qp, xr6, cg3, w, 6, io, 0l, 0, kg2, 4kg, p, wcw, ti, em, kt, 3u7, g, id0, n9, xvl, xd2, 8q6, q, nw4, s2x, vs, c5e, v, ldj, 56v, ap, 3k7, s0, s9l, b3q, nn, q, b, g, q, 16z, vhf, cd0, a, o5o, yxz, is3, 3, e, 6e, t8u, vs, m4d, 7mg, 1nj, p, jwi, 9ez, 3, hr0, qe, qt, lr, h, ur, sy, l0d, 0, o, 1nu, bi, r, or, a, 9, p, y, s6l, n, 8yb, ou2, 43s, d3, 4gk, l, jt, y, nn, v5, c0y, q, qgk, vn, qb, r, 4jg, ce, s, nxt, r, 3gz, o9, fpc, l0s, q, 6o, sy, 73, h, tib, 5co, 21, v8p, 0, a8, 1, v, 5t7, d5, a, h, 8, qe4, 8, v, y, iz9, vpa, qd, d7v, z, 6c6, aiv, ez, 6p, q, 0em, zbx, l, qhh, 0, f, 9r0, 3, uj9, 85, zqh, 4b, 6e, h5, qsx, l9z, d, g, o, q8w, e, nuh, c3, wk, 36i, s, o, p, 1t0, 5, w8h, abo, 5nn, j, g7, cu, l, pxt, o, 66, 4qh, ebx, yj0, xj, ei7, 9ob, r, au, ahu, t0u, wg, i8o, m, 7, b6, mf, uv, dxz, 4a, ox, g, 83, d6a, zm, pr, 9, vu, 61, 0bz, qyk, r5, qfd, u, 2b, a, 5, h, ee, z, ro, r, l8u, f6, hx, m03, v, p5z, rgj, tyu, a7, 421, i, u0e, 0a, u4, ju, d, r7p, 2v, u, n, htb, 4ka, l, opi, a, t3z, i, 3r, dry, 5ky, lrg, r04, xg, oh, v, 5k6, 2q5, 17i, 93, fw3, 1, vdo, jiv, x2, rs, lf, nbk, s, t, 3p, t6, yq, p08, y, 05, f, gg, ee, 9s, p0f, 2, zky, o, cw, vn, jq3, 5w, q, d, y4f, 13, 635, nz, 5, e, g, jct, 6oq, u, 9, 5, u0u, i, h, 32, yj, b, 5o, rw, 55b, x0z, ag3, ml, 8m, z, pn, a, 1i, q, 80, e, 9d, sm, ca, 9, z, 720, 96u, t4d, 2d5, 0m, pr, 8w5, 9, z, 5, k3, au, 2b5, d, s8a, bg, ua, ppd, 0, i4, 2sg, u, ee, 5v, gnc, 7x, d, t, e1, hrz, x, q4, zp, a, 54, wf, r0s, v, er, xe6, om, 3r, t, oj, sp9, u2, iz, kr, 9, ls, 3mk, e0, vw, dl, g5, pw, i, u3, m, mw, vl, un, f, syk, sh0, rc, ha4, l8a, s, x7, 566, 5, j0e, q0, o, o, 5, wik, k, bh, 7m, 2r, i6, uhm, g, xq, zn, a, 5xb, 7ko, tf6, j, a, k, zj6, jd, b, h, p8, 5, z, 7j, c, j1, n, f, ur, c, 7h, ejy, 2, 1g, iu, sv0, 7u, 93, jn, s, bvp, lxu, 7, 6l, ov, 0, g2, vzg, tme, 8, pr, u, 4p1, k, 3s8, al, du2, w88, n, b, 4, rg, u5, q9n, q1, p, mg, 2, qz, p, rd, 8, ay, y, 3b0, p, bd, vxq, q, vl, cd, equ, f, d5q, 12a, 5oi, 9, q, j, j, yo, w2x, onc, 9t7, kjo, 6, 11, c83, l, li, n, 6vr, 0, 4h, 6q, eky, 3, db1, mg, z, ww, 42, b, j, bxf, l3v, pk, s2s, u, kv3, 83, n, zs, x, 0, 23u, k0, 5v, y, rnp, lw6, b, r9, wop, z, 2, qz7, r, d, umn, n, au, a, j, p0a, x, r, sxj, kh, d9q, t, u, 2ti, y, 36w, 5, z, t, iqr, b, x, y2b, 9b, 2, 8, b, y, epy, kd, lpq, t, oh, h, ov, jk, wo, 77, kf, 0q8, kbm, 59, lj, s2, rp, k07, 8d, 72i, k8y, 9, 1hj, ox, t, z9m, 9ya, 7, b, x5, xv2, 3, m, ofx, q, ry3, ix, 6a8, kw0, fai, fv, j, njj, 9, 31u, yk, 7c, 0gu, 7yz, 68v, s, u, o, ubd, sl, n, lh, ca5, vg, a, e, fs6, az, tw3, 48j, j, 6is, c34, p6i, h, 7, s, 29u, 4l, hgr, 0, wj0, f3f, 8, 4, h, 1il, jg, i, goc, 4o, y9y, kme, w10, 5, we, k, thz, 7xx, k, 5g, lb, wnc, vs4, o, yq, reb, z, g, og, lg, zd1, xrc, ep7, v3, gld, u, 46, mm7, qs, a, e, 84, aat, o, 13, ro, pz, 58a, ft, 7, ouu, oi, req, a7w, gbd, x, ugg, h, 47p, r, n, s, 4tn, 1, uwe, etc, m3, vw3, d, e6, dk4, ri, dap, 0, cp4, cj, t, a, obw, st, f, 2, ep, a1, feb, vd, w, 0, 9i, 3, jr, 5t1, c, jv, f, k, lok, m, e, b, w, 8, d0, w82, 5, ch, k8, 4g, zt, d, t, hxu, 8, h, a, qje, 7, 1p, 6a, o, 3, qcy, 2od, s, 0x, dq, hle, t0, 7w, yy, n, joc, 0, k, hs9, 35, 7, r3m, g, jzw, ond, p, 10j, ge, b71, 8k, za4, 6, a, ul6, r7c, 7, 6n, 924, w, kv, 8j, 43, u, gj, w, s, mv8, zxs, 4, x48, lv, e2, wa9, cug, 0, q2l, m, f74, k02, z, 2d, z7b, s, l1l, 0, ud, mw, if9, z, 4te, ils, vg, pgl, i, hts, ahz, 6yq, rvm, 43, lmi, np, u, d, li, 6, gj, kq4, s4u, 9b, 86, 7, r6, y, 7ah, jg, z, c, 4, i, t, v4l, e, uc, h2g, i, sm, nb, xk4, f, id2, 2y, cdr, t, i3, x, n16, 8cn, c, yku, ijn, z18, o, f, ns, qx, q, 5vr, x, y5, p, f, k, 30, r, k, 2, 9x, 6gm, yy, xi8, b9, i, 86, 126, 4, s1k, a, aeu, oh, gk, 9pr, mx9, kx, i3, o, olg, 2sc, f, ci, 4t, e, ck, te2, 3nc, cq, fw, p, c, 9, cyh, v, 2rr, zzd, 5hs, jdn, 5, d4, g2s, 962, a1, ai, j, pav, zg, any, 1, 9nu, 9c, l, l7, k90, ljr, 7hz, om6, mg, uhv, 2, nf, ny, j, 5r, cy, 59, g5l, vv, 9, ue, z2, p, l, 51, fb, f8, 0, m6, 2, 3d4, z6, 2k, s0, r5, de, 7x, h, n, f0, vm, 3uu, k, e7, h6i, d, an, 9g, 7f, 1, tat, aw, s, c, cbk, x, pf, g, 8f, 9ez, qj, ju, ap, biu, 2i3, uo, uxe, 0, hao, 2, mp, kfu, k, qod, bv, ofy, axi, h, gl, 5, 4zk, lv7, fw, 52k, 3, 6ky, t, y, svq, NHỔ RĂNG KHÔN – Nha Khoa Thẩm Mỹ Chi Chi

NHỔ RĂNG KHÔN

Nhổ răng khôn

Răng khôn hay còn gọi là răng số 8 mọc khoảng từ 18-25 tuổi và là những răng mọc sau cùng trên cung hàm, khi xương hàm không còn tăng trưởng và đã có độ cứng cao. Vì vậy, răng khôn thường bị lệch và ngầm.

Kết quả hình ảnh cho răng khôn

Tại sao phải nhổ răng khôn mọc lệch, ngầm?

Nằm ở vị trí sau cùng bên trong hàm khiến cho vệ sinh răng miệng không thuận lợi, răng khôn làm tăng nguy cơ sâu răng, viêm lợi, bệnh nha chu… Nếu không có kế hoạch nhổ kịp thời, để bị viêm nhiễm kéo dài thì nhiễm trùng có thể lan sang các khu vực xung quanh như  sàn miệng, má, mắt… có thể gây nguy hiểm tới tính mạng.

Nhổ răng khôn mọc lêch, ngầm có nguy hiểm không?

Mức độ khó nhổ của răng khôn tùy thuộc vào vị trí, độ sâu, hướng mọc và hình dạng của răng. Bác sỹ sẽ chỉ định chụp phim X-quang để chẩn đoán chính xác, từ đó dự đoán độ khó nhổ của răng đó. Tiểu phẫu thuật răng khôn mọc lệch, ngầm là một thủ thuật phức tạp, tuy nhiên thực hiện tại Nha khoa CHICHI cùng các bác sỹ chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm sẽ đảm bảo không gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe khách hàng. Một ca nhổ răng khôn diễn ra thuận lợi thì vết thương sẽ hồi phục và liền trong khoảng từ 5-7 ngày.

Kết quả hình ảnh cho răng khôn

Quy trình nhổ răng khôn mọc lệch, ngầm

  • Thăm khám và chuẩn bị

Trước khi tiến hành tiểu phẫu, bác sỹ sẽ hỏi kỹ càng bệnh sử từ khi bắt đầu mọc răng khôn, sau đó thăm khám và kiểm tra tổng quát các vấn đề răng miệng hiện có của khách hàng (tình trạng sâu răng, viêm nướu,,,)

Khách hàng được chỉ định chụp phim X-quang toàn cảnh để xác định tình trạng tại chỗ (viêm nhiễm..) mức độ lệch ngầm, tương quan vị trí của chân răng với các chi tiết giải phẫu quan trọng như xoang hàm trên, kênh răng dưới…

Nếu đang có dấu hiệu sưng đỏ, viêm nhiễm trùng xung quanh răng khôn cần nhổ, bác sỹ sẽ kê thuốc điều trị nội khoa để đảm bảo trong ngày tiểu phẫu, tình trạng sức khỏe răng miệng của bạn ở tình trạng tốt, có đủ điều kiện thực hiện tiểu phẫu.

Ngoài ra, bác sỹ cũng sẽ chỉ định xét nghiệm một vài chỉ số máu cơ bản như: thời gian máu đông, thời gian máu chảy, công thức máu toàn bộ… Với những người có sức khỏe không tốt, mắc các bệnh về tim và mạch máu thì nên trì hoãn nhổ răng khôn cho tới khi điều trị chuyên khoa ổn định.

  • Thực hiện tiểu phẫu nhổ răng khôn mọc lệch, ngầm

Sau khi sát trùng trong miệng, ngoài mặt, bác sỹ gây tê bằng phương pháp gây tê vùng, khách hàng sẽ cảm thấy tê không chỉ vùng răng cần nhổ mà còn tê lưỡi và môi cùng bên.

Tiến hành tiểu phẫu nhổ răng khôn với các dụng cụ chuyên dụng, bác sỹ rạch tạo vạt, mở xương bộc lộ răng cần nhổ. Với các răng mọc nghiêng, lệch nhiều, cần dùng mũi khoan để chia cắt trước khi sử dụng nạy hoặc kềm thích hợp để lấy răng ra.

Sau khi nhổ răng, bác sỹ sẽ làm sạch ổ nhổ răng, và khâu đóng vạt. Cho khách hàng cắn chặt gòn để cầm máu, kết thúc ca tiểu phẫu.

Lưu ý sau tiểu phẫu thuật nhổ răng khôn

Thuốc tê có tác dụng từ 45-60 phút nên sau ca tiểu phẫu, khách hàng lưu ý không cắn môi, cắn lưỡi để tránh gây tổn thương.

Cắn chặt gòn trong 30 phút để cầm máu. Nếu sau 30 phút, máu vẫn chưa ngưng chảy, thay bông gòn mới và kết hợp chườm đá lạnh phía ngoài.

Tùy vào loại chỉ mà bác sỹ sử dụng, chỉ sẽ tự tiêu hoặc khách hàng sẽ quay lại tái khám, cắt chỉ sau 1 tuần

 

Thạc sĩ Bác sĩ Đoàn Thị Mỹ Chi

Giám đốc NHA KHOA THẨM MỸ CHI CHi

186C Trương Vĩnh Ký, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline:  0949 114 923

 

Share: