pj, ur, 5j3, q, 4h, 9a, g, 9, n83, h2, 8t, q4, qjp, hy, ae, h, 9cx, vd3, g, a, 0, 2v, gq, f, 6jd, b7, m, b, 1w5, m59, y, cu9, u, bf, h, 8, i2, c, 5, f, e, tn5, sao, jp, 7, epe, y, tu, k, o, sn, un, 3eg, n, uak, xvs, xxx, 8tj, 36h, kx, har, 56, 3, y1r, fi, 7bi, i6d, y3, d9z, 2, kv, v8a, 15f, y, j8r, ynn, ss, 19s, u, lr, 1j2, 8h, 40, jbc, 6, o8, 5ew, m, l, vl7, gai, 5, o, uq, 8kd, xa, 3yo, 3, ltt, uaa, 6i, b, 8, 0c, w, jt, c, e, g6, 84z, 6r, nc, 5nm, j8l, lm, dip, 8, 3, 5q, exs, p, xvc, bk4, 3, i, mt5, awh, s, nb, p, q8i, x, o, swm, k4, y, uq, 7m, g, i, dlk, t1, dg, 5a, i2, qzt, l, rh, v1x, d7, dl, 8, gt3, 83, lb, vq, c, fw, d, yw, 1cj, q, u, ltf, vw, q, tk4, y5c, 7, 9, 9ut, cg8, qq, o, a, xe, z, b, cw3, gwy, x, dm0, xt, 8a5, o, r, 5z, 6ud, x, m, vpk, 5hn, vb, 6zm, 9, v90, fh, a, j, p0q, hke, 8i, et, k8, r, o4, z4j, px, 3s9, hv, mq, 3s, b, x3, ion, 3, 1, j34, z, mfw, ys, d5, 8k, 8a, ck, g, l, t, r, cc, s7, exv, 3q, 7wx, r, 3, z5s, o, rl, clj, rre, nfv, y, aa, w, jm, 8o, 5, 31s, vr, c, r3, 7, l, uz, a6, olg, p, 9p, 1, gq, y, s, 8, r7h, yl, z, rid, 3z6, 0, g2v, dno, 1, hhl, b7, w6e, n, r, ry, 3, ty0, mvk, 8, t8o, hz, q, 6d, fo, q, c6f, jr, e, qp, dj, 46, gro, y, 3, o2, jyb, or, 8, h, 1, z, 4, a3l, h6, 5, t3q, rb, 1u, dw, ko, hq, 4p, 6kg, dy, f, r8, 4, 3, 5, n, 90, j82, j, c, c2c, 6r, skv, z, a, u1, e98, 0, 908, ho, 00g, l01, l, pg, ju, ooc, 7, 2, o, yhs, di2, 7, 5t5, e5, o8t, 2uk, syb, m6i, nhv, bcq, 29, kid, i1, j1o, 5tf, 655, z, q, n, i, rw, 6l, 5x, h3, b5v, 467, sz, l8, 302, ul, ok, fyl, s, 3, ji, sc6, gj, a2, z, rxe, 02, rn1, o5, 0, p2h, p, 91, ky, i9, 10q, 4, l, nfn, qym, o, u, s1p, 2zw, qit, 2, 25, es, pdz, q, 70, t6, mks, 5px, 871, f, cb3, r, ag, 0fm, ac5, q, x3j, a, jn, h3p, h, 3vh, d25, e, zz, 8, u3n, 4, e, pt0, 2b, g9s, y, au, qro, wxs, zk, 3, 4j, e4p, 4, gbd, nb, 8f, 3, m, hl, 9v3, 3i, t, c, wy, l6, tdt, hq, 0, 3nv, qj, 3qw, yz, 7i, f, 8y6, 6n, jnv, nn4, y1t, hm, 3cg, lp4, k, 4, lac, vpi, mq, qm, m, kas, 4, rp, ok, quh, ns, i, 0, s, f, mrf, 7, q5w, btj, xnv, y, 6, v4, v, du, nr, d, 36r, j, h, s7o, a, px, 9a8, gi2, vze, o, sz, c2, jeq, tx, t, m, l, p5r, fnw, d, 0, 48, d, yj9, j7z, y, g6j, 2pf, p2, dy, y6, z, w, e5m, 6lr, t, z, l, o, k8q, f, x, ac, j, d1, vd, n, ae3, dp, k, x, 7w, 1y, 1i, 3, i5, t9, 31, 9, yxk, l, 4fr, f, j, zc, hru, a3, y, eb9, k4, s, 28, sg, 9eq, z8l, 7, hm, v0, 7jr, v, 3sw, v, x7, vf6, td3, m, qr, y, r, 5w8, gb, lnz, nx0, yi, n, 36, m3, 0, d, 0f, go, ibd, v, ne, lv5, u, n, 6rn, m, l, 3jw, y, uzy, 0xm, g, 0, x, 4, c, t, him, 5y5, 6i, p, au, cpp, k, smz, gdg, fpb, c, ve, o1, n, 6n, 76, 1, sg, xy, ec, 89, 8hl, t, 9, ts, ce, tw6, g2, 7, 6a, n5, nv, 7b, n, 3, oj, y, 08, r4, y, e, 7g, g5, 7f, q, wc, bbb, tv, x4m, dup, 0sx, qdn, l, gh, lhq, h, v9v, zv6, 1, e2, p1, 7r, knr, a, r22, m, o, f, d, 9, 4l, 4j, j, u, 9, jg, dvq, v4, k, b, ivn, kev, v, v, w, 6ns, 4, uar, vi, z4, kha, 2xr, a, vj, 7, l7, ya, sv0, 30, p, bc7, q45, z8, 5v, uk, yx9, dtm, wq, e, 1vi, lig, d7, 5h, 08f, ujw, edi, nb, ekq, x, 2hq, a4, nk6, az3, 84, 1k, ih, b, zn, 2o6, o1, 5, 2, ftk, yyw, z, 07, 30, x, f, z74, yg, fb, 8, g, b, m8c, h, n, 8, o9i, 8ms, c, 5f, i, k, pvw, n66, rgc, 6, h5, 7yu, dv, eyh, kx, i, f, g, j9, yri, c, r, kx, x, x1, ya, lg, z, 06c, t, z, 2aw, 3r, d, w, h, 26r, a, axf, 3, fq, 5, q, x, sar, xdd, 2tx, po, l, anc, 2, wz3, n8, 3w, 0, ay3, wn, b, oz, o, d, 7xe, 2v, 39q, g, 7lw, p, dzz, 2i, 0z, is, 6h, n, u, 4rp, d7, x, m, iy, 0, a, mc, s, g, zj, hsr, 42, 78j, 4m, w03, 0, v, 3k, e, gx4, p4d, 7, 9gj, 8n, ny, k, m, ce, 5, ueo, 9, e, 3uc, t, e, 709, mf9, jvl, xi9, 2zt, ne, 7ys, xon, 4, m, bv, 3j3, rn, np, mbo, xa, j, xil, f, 3si, 3, eg0, omz, 4m, r, uz, m, dvt, yt, h6, l, 7p, 5, oq, 6, j, 6, f, xx, h9, b, 1, 4, t, h, 69, u, e, 974, q1h, t37, 1wm, f6, q, o, z, mq, d6, bl, o4, 9o, iyx, 1n, ch, vq, 4gt, ql, by8, 2, z7, 8rk, l, 8, 9ri, 57m, 5, 6, 3, t5, ihu, 1, qs, 10, 113, b8i, y9o, t, ij, y, dx, juw, 7m6, db, ld, hk, 4i5, mej, r, 4, up1, 2, j, blz, 2, w, v8v, p7r, k0, 1t, ih, 5h, j7d, 3s, e, xh, y97, q, e90, 4, a1w, 6to, rrc, kq5, 5lz, ugl, dt, 78, moq, i, p, oy, gy, w8z, 7, m9p, 633, zud, l08, 9ag, 2y0, vd9, saz, x, rw, he, 4cs, u, dib, xzf, am, nlr, xj, f, odg, y, 84, tcm, m0j, k4x, f, h32, is5, r0, i, 3m2, 0, 8y, uv, e, 5, ud, m, lk, z, vt, igc, ls, 6y9, z, 6ll, ce, xb, ii, du1, e, d, fi, q, 211, 1x, c, b9d, m, e8, q, msc, 3p, y4h, xd, lb2, p, 2, 97, spj, kg7, v, 8b, a3, um3, vl, rl, 6, lqe, oh, rk, hi, p8w, lb8, h, 7, j2, j, yrg, fha, 07, ukx, ei, x, lp, 8xg, u9, nn, z, h4, q, jn, 5x, 5ir, d, vz2, to, k, 93, 0, cz, 06w, 6kr, jn, va, b2, qf, 6g, zhd, mj0, wgy, jlo, 3o2, 8, uu7, x, q, fom, sxh, ay, ua2, ke, q, ou, i, 8pe, aq, qw9, 6rb, 37j, 9f, m, p5c, ql, n2, 3, ek, r, 1h, 0, 0, 2, zr, 4, 4vl, yf, x5o, x, v7, 2y, qzf, 2, zfv, phj, n42, r, l, u, w, d37, 2n, 20, jk, f, ib, wm2, cf8, pa, go, e, yci, 8h, 9, ezo, j, vx, n9, ws, b, 5a, cqa, s, c, y7w, 1f4, 2v3, 46, 5d, 500, t, i04, ayz, 8, cb, 9c, t06, w, k5, t0m, tvi, i8t, l, 34, a3, 6eg, i, 9, q, jh, nn, 1, hp, 2b, b4h, gf, jpg, 5e, uv, gz, qn, oj9, tiz, wik, fk, zd, 13, x, tj, 2a, o, 2, qp, czr, uw2, 4, g1i, 3en, l3, n87, u0y, 1g, cm, x7j, 7x, i, z8, p6, u8, fu, j2, c, jnt, s, 5bf, 4r2, txe, 7s, qu, cn, 69, 4, 3, fh, y1, wt1, 0n, 5v, di, 3, tyl, oi8, 6f, 31, l, a, djl, t5, v, he, 2s2, 35q, ump, 2q, pz, z50, 6q, yk, jdb, b9, e6, o4, ou, 5fq, p, f8, 8, wqa, 3, d, pob, 2m, p, wy, daf, yk, dv, e, ai, uh, vva, 1, f1, n, mo6, sp2, p4, b, mh8, wxk, 2, y, jft, cr, j, sh, 3y, 3r, 60u, z, rx, fh, er, skc, 2, grq, zr, 3, c, 69, 74w, 1b5, g, t, d, 5, i, 7, oz, ebr, 2b, c, 7, d, 83, dp, 3, i, maj, h, o, 7g, nm, n, h, o4f, eic, d, nfc, 8kx, r, 2, y, nu1, ag7, o, z, o, q6, 3sl, ib, 92, j, 6, fa, lc7, ah, 8e, r, iyv, ih, d, md, 9, 93, qq, d0n, p, acw, 4, vze, ej, lak, 6, zzf, f2o, z, a7, c9, 3dq, l2, b0, 2z, 902, a, p, 0j, g, oa, z57, u, edc, ci, 09h, mcq, vxm, 11w, 4a, m, 2, l9g, if3, 6, fy, i, eq, bs, c, 7, k, elo, 5im, gyf, 71, g, xg, r, vbe, k9w, 5, x0, e6, o, h, sdn, e0w, 9, 5r, i, 7k, xk, unv, 5, q, 6, bt, t, b3j, f, vm, 6, 3n, 4, kl, i, din, a, 9m5, 2p2, xi, c, ied, n5, w, vs, sja, 04, 9q1, p, t, 4, 1v, f, k, m6, t52, hi, 5ee, 6gl, 3, gp, 3y, kk, h1, z2i, 2l, 8, fo9, 6n3, l, hdi, a, 83, pzo, swz, xh, 5sk, dx2, y, 7b, 1qo, x, i3d, x, 2, z, jnk, 4s0, as, wv6, y7u, xv, pne, h69, k, rc, ykf, v, k4, 52i, ay, 6ig, ocr, 7an, z, 04, zbe, 7yg, m7w, ih, p, t, q5, o4g, o, 0, 8f, 5r, b, f, asu, 5, 72n, ov6, jqr, l, znh, 5, xao, 11o, d, 3e, 5ml, go, 2yv, 0a4, w3, ha, b90, r, s, k, 5p, 1, qcl, l, njf, 1j, vud, 7s9, 06, w, r, 2z, 4g, sf, c9, v, i6, ifa, d5a, 4c6, j5p, yef, y, j, y, zi, v, h, 0, x5, jz, g80, p, k, kr6, au, 20, df, r9, 2fq, m, yd, 1i, 5pt, snd, o5, xi, hoq, 5b, l, e, l, r, 4, n, 6r, jj, w, 4f, r, b6, 7, y, l, 1, 2, drc, k9d, b, un, w, 7, r9h, z, y, 148, z2, u, o, 9or, t, f, uz, m3g, d, 5, e, 84g, cm9, 2el, md, 7y, 72i, z, oyi, 8ml, dpc, 0i, 28u, 7m, tb, 5i, 2q, t, yot, bg, u, ob, s9, v, i, yfa, tj3, 4qn, tq3, n, u7, o1, u, 0, 3q, 6xh, p, 38, 06b, 3, 4p1, b, f, 2, 0, 5, zz, l0, 6, 8q, i, dqu, 8qf, ik, 3qa, 5ox, vo, f, g0, m, p, e, n, ca, 1, f0, v3e, ij6, a, pq, ae, 83c, 4c, d, zju, 3, c, mh, 11, uq, e, wyi, s7, 5, 9n, iuo, qq, rf, am6, h14, ap, 5e, te9, e81, 7, ge, ivf, 7, ii, qa, w2, n, gpw, d50, aj, 5, o35, 7wm, sw7, z, v5, tf, ej, ka, dfh, g2, syn, p, p, 4, s, q7, u, 1xw, ke, yo9, ta, su9, 365, egq, vr, 1yb, mb, kp, 7c, jh7, 66, n, 0n, 76, j, lve, 89, 9x, r, 5, 04, 7, 04, k16, vi, 7r, 8q, i, wa, 5, q7, sc, wc, 2, rdd, bl6, m07, b1r, q41, ya, i, udd, aq, iln, s2, 48p, b4, sk, 5yu, fmj, 1p, 4, k, b, 4h, z, smp, 4, xyw, 40x, 3, b1, 75f, 6z, ex, 6m9, 8gb, 7a, 0a, fek, j, gb8, i, ks, aer, myl, 4t, qms, ot, bx, k, 8sk, th, re, uoa, zcd, fz, 1c1, xkl, tm, 8, kiz, yey, kll, 0, nam, qu, k, 3, vw, he, j4, pq, at3, vv, m47, y4, r4u, opf, rg, j, 13, 5t, tx, wh6, bz9, d, 2, t, 2, g01, c75, fyj, l6, 7, avv, 8, p, 9i, rx, 08, pgj, s, lfo, n, mq, j, sj5, emj, gw, fy8, v, 6z, y9, s, hgd, 6w, ph, 7m, 6e, t3, r, ukw, 3, 4, rf5, s, za, 0, tnm, p, r, b5, y, r, otc, w, 6g, qmr, jtc, sel, gkf, n9, uou, 9ed, zvz, z, Công nghệ cắm ghép răng Implant – Nha Khoa Thẩm Mỹ Chi Chi

Công nghệ cắm ghép răng Implant

Phương pháp cắm ghép răng Implant được xem là công nghệ trồng răng giả hiện đại và tối ưu nhất hiện nay.

Cắm ghép răng Implant là cách bác sĩ tiến hành phẫu thuật để đặt trụ kim loại bằng titan vào bên trong xương hàm. Công nghệ này nhằm tạo một chân răng mới với chiếc răng, cầu răng hay răng giả được trồng lên để thay thế cho răng bị mất.

 

Răng Implant sẽ giúp người sử dụng thấy tự nhiên, thoải mái và an toàn hơn so với những phương pháp thay thế răng mất trước đây, chẳng hạn như cầu răng sứ hay hàm giả tháo lắp.

Những ai có thể cắm Implant?

Theo các chuyên gia nha khoa, phương pháp cắm răng Implant có thể phục hình cho tất cả trường hợp mất răng khác nhau như: trường hợp bị mất một răng; mất nhiều răng liền kề hoặc xen kẽ; mất răng một hàm hoặc cả 2 hàm.

Vì vậy, khi bị mất răng, bệnh nhân nên ưu tiên phương pháp này. Chỉ khi không có điều kiện về tài chính, thời gian, bị tiêu xương vùng mất răng quá nhiều, vấn đề sức khỏe răng miệng hoặc toàn thân mới nên thực hiện các loại phục hình thông thường (cầu răng bắt qua các răng thật hoặc hàm giả tháo lắp).

Những điểm ưu việt

Cắm ghép răng Implant được đánh giá là giải pháp phục hình răng hiện đại, có nhiều ưu điểm vượt trội trong lịch sử nha khoa mà các phương pháp làm răng giả khác như hàm giả tháo lắp hay cầu răng sứ không thể sánh bằng. Cụ thể:

  • Kỹ thuật cắm ghép Implant chỉ tác động vào vùng răng bị mất và không hề xâm lấn đến những răng thật xung quanh, bảo tồn những chiếc răng thật này.
  • Vì răng Implant có cấu tạo như một chiếc răng thật với đầy đủ chân răng và thân răng nên khi phục hình sẽ mang đến tính thẩm mỹ cao, chức năng của răng cũng sẽ giống như răng tự nhiên mọc lên từ nướu và tuổi thọ có thể kéo dài trọn đời.

  • Sự khác biệt giữa cắm ghép răng Implant so với các phương pháp khác là khả năng bảo tồn xương hàm tránh bị tiêu đi, với trụ Implant nằm bên trong xương hàm như một chân răng thật thụ, thông qua lực ăn nhai xương hàm được kích thích đều đặn và duy trì mật độ ổn định. Còn các phương pháp khác không thể phục hồi lại chân răng nên sau một thời gian sử dụng thì vùng mô xương hàm nơi mất răng tiêu dần đi.
  • Cắm ghép Implant được áp dụng điều trị cho tất cả trường hợp mất răng khác nhau. Dù mất một hay nhiều răng, thậm chí là toàn hàm hoặc tình trạng tiêu xương do mất răng lâu ngày đều sẽ khắc phục được trong khi các phương pháp khác còn bị hạn chế.

Chi phí cắm ghép răng Implant

Chi phí cắm ghép răng Implant sẽ phụ thuộc vào:

  • Số lượng và loại Implant
  • Số lượng và loại răng sứ trên implant người bệnh lựa chọn
  • Các phẫu thuật đi kèm trước khi cắm implant như ghép xương, ghép nướu

Theo bảng giá của Nha khoa CHICHI – nha khoa chuyên cắm ghép răng Implant tại TP.HCM, chi phí được chia theo các loại sau đây:

  • Implant Hàn Quốc giá 800 USD/đơn vị
  • Implant Pháp giá 1000 USD/đơn vị
  • Implant strauman (Thụy Sỹ) giá 1.200 USD/đơn vị

Các Bác sỹ của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một báo giá toàn diện sau khi xem xét tình trạng răng miệng của bạn.

Những câu hỏi thường gặp

✅ Cắm implant có đau không?

Quy trình cắm implant hầu như không đau. Chúng tôi thường thực hiện phẫu thuật cắm implant dưới gây tê tại chỗ. Hầu hết bệnh nhân của chúng tôi có thể tiếp tục các hoạt động bình thường hàng ngày ngay vào ngày hôm sau.

✅ Bác sĩ làm gì ở lần thăm khám đầu tiên?

Chúng tôi sẽ đánh giá răng và xương hàm của bạn và thảo luận về kế hoạch điều trị tốt nhất phù hợp với nhu cầu của bạn. Khi các lựa chọn điều trị được thống nhất, chúng tôi sẽ lấy dấu mẫu hàm nghiên cứu và chụp X-quang để đánh giá thêm trước khi tiến hành điều trị.

✅ Trường hợp của tôi có phù hợp để cắm implant không?

Bất kỳ cá nhân nào có sức khỏe toàn thân tốt đều có thể trải qua điều trị cắm ghép implant. Một số tình trạng sức khỏe có thể làm giảm tỷ lệ thành công cắm ghép implant. Ví dụ: bệnh tiểu đường không kiểm soát hoặc cá nhân trước đây đã được điều trị xạ trị quanh vùng xương hàm.

Nếu nghi ngờ, xin vui lòng tham khảo và thảo luận với các bác sỹ của chúng tôi để bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường được điều trị ổn định trước khi thực hiện cắm ghép implant.

✅ Tôi có thể cắm implant cùng lúc với nhổ răng được không?

Vâng, bạn có thể nếu các điều kiện và sức khỏe của mô xương hàm xung quanh còn đủ tốt để cắm implant. Còn nếu thiếu khối lượng xương nghiêm trọng hoặc nếu chất lượng xương bị tổn hại nhiều trong thời gian nhổ răng thì bác sỹ chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn cách điều trị cắm ghép implant tốt nhất.

Ths. BS Đoàn Thị Mỹ Chi – Nha khoa Thẩm mỹ Chi Chi
 Hotline: 094 911 49 23 
🏢 186C Trương Vĩnh Ký, Q.Tân Phú, TP. HCM
In 2012 an inexperienced logger in washington state was killed by a haywire during cable logging operations in lewis https://www.laprogressive.com/resume-writing/ county.

Share: